ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

Al onze verkopen, transacties, werken, leveringen en diensten geschieden met inachtneming van onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, en met uitsluiting van andersluidende bijzondere of algemene voorwaarden van de koper.

2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend onzerzijds en zonder verbintenis zowel wat betreft prijzen en hoeveelheden als wat betreft leverings- en uitvoeringstermijnen, die steeds bij benadering worden opgegeven.

3. Totstandkoming overeenkomst – orderbevestiging

Elke overeenkomst tot levering van goederen of uitvoering van werken wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum waarop onze orderbevestiging aan de koper wordt toegezonden, tenzij deze laatste de inhoud ervan binnen de acht (8) dagen na datum van toezending, bij aangetekend schrijven of per telefax heeft ontkend of betwist.

4. Prijswijzigingen

Ingeval na de verzending van onze orderbevestiging de kosten van grondstoffen, de lonen, de sociale of overheidslasten, de elektriciteitstarieven, de kosten van olie, kolen, gas of andere energiebronnen een niet te voorziene verhoging zouden ondergaan, zijn wij gerechtigd de in de orderbevestiging bedongen koopprijs dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van de eventueel terzake geldende wettelijke voorschriften en beperkingen. In dat geval zullen wij de koper een objectief gemotiveerde opgave bezorgen van de verhoogde koopprijs, die voor beide partijen bindend zal zijn.

5. Leveringstermijnen

De door ons opgegeven leveringstermijnen gelden enkel bij wijze van indicatie, en een eventuele overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding te onzen laste.

6. Levering, verzending en risico’s

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van de goederen met overdracht van alle risico’s aan de koper in onze magazijnen, en reizen de goederen steeds voor rekening van de koper, op zijn kosten en risico, ongeacht de wijze van verzending en transport en ongeacht de overeengekomen leveringsvoorwaarden en leveringsplaats.

Terugzending van de goederen door de koper wordt slechts aanvaard na ons uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk akkoord, en geschiedt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, op risico en kosten van de koper.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle kosten en schade, van welke aard ook, ontstaan door of tijdens het vervoer, het lossen of laden, nooit te onzen laste, doch uitsluitend en geheel ten laste en voor rekening en risico van de koper, die in dit verband uitdrukkelijk afziet van iedere vordering tot schadevergoeding jegens ons. Ingeval de goederen tijdens het transport na levering aan de koper, worden beschadigd hetzij geheel of gedeeltelijk vernietigd worden of verloren gaan, doet dit geen afbreuk aan de verplichting van de koper tot integrale betaling van de koopprijs.

7. Betaling

Behoudens uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord zijn al onze facturen betaalbaar binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, contant, netto en zonder enige korting of disconto op het factuurbedrag. Eventuele kosten verbonden aan de betaling, evenals alle belastingen, taksen, invoerrechten en andere heffingen met betrekking tot de goederen zijn ten laste van de koper en zullen hem in rekening worden gebracht. Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Schuldvergelijking van onze facturen met gebeurlijke vorderingen van de koper is niet toegelaten.

Op alle bedragen die niet integraal betaald zijn op de vervaldag van de factuur, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten verschuldigd aan de interestvoet vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en zoals ieder semester gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad door de Minister van Financiën. Onverminderd deze interesten zal de koper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10 % van de niet of laattijdig betaalde factuurbedragen alsmede alle andere relevante gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten waaronder de kosten van wisselbrieven, aanmaningen en protesten, en de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van voormelde Wet van 2 augustus 2002.

8. Klachten

De koper is gehouden om de goederen bij inontvangstname te controleren wat betreft conformiteit, hoeveelheid en kwaliteit. Klachten betreffende de conformiteit van de goederen zijn enkel geldig indien zij door de koper onmiddellijk, en uiterlijk binnen de acht (8) dagen na inontvangstname van de goederen, aan ons worden kenbaar gemaakt bij aangetekend schrijven of per telefax, en mits de desbetreffende goederen ter beschikking blijven voor eventuele vaststellingen door ons of onze vertegenwoordiger.

Wordt een klacht betreffende de conformiteit van de goederen door ons gegrond bevonden, heeft de koper enkel recht op vervanging van de goederen hetzij een prijsvermindering, naar onze keuze, met uitsluiting van iedere schadevergoeding voor gevolgschade of anderszins.

Elke klacht betreffende de inhoud van onze facturen is slechts geldig indien zij ons binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum schriftelijk wordt ter kennis gebracht.

9. Garantie radiatoren

9.1. De door ons verkochte Stelrad-producten zijn onder de navolgende voorwaarden gewaarborgd:

(a) radiatoren: gedurende een periode van 10 jaar vanaf onze factuurdatum tegen:

(1) lekkages ten gevolge van een fabricagefout. Bij een lekkage veroorzaakt door een installatiefout en/ of gebrek aan onderhoud en/of een gebruiksfout, vervalt deze garantie. Lekkage aan een ontluchter, een afdichtingstop, een ventielstuk en/of een aansluitpunt met de installatie vallen niet onder deze garantie.

(2) roestvorming op gelakt radiatoroppervlak. Uitzondering hierop zijn de radiatoren geplaatst in een vochtige ruimte en/of agressieve omgevingsatmosfeer. De garantie geldt eveneens niet voor radiatoren waarbij de aanlooptemperatuur van de radiator hoger is dan 110°C of wanneer het lakoppervlak van de radiator, door foutieve installatie en/of onderhoud en/of gebruik en/of elke andere reden beschadigd wordt.

(b) toebehoren: gedurende een periode van 1 jaar vanaf onze factuurdatum voor:

(1) Disfunctioneren ten gevolge van fabricagefout. Toebehoren zijn ontluchters, afdichtingstoppen, ventielstukken, scheidingsbuisjes, spiegels, elektrische onderdelen, grills, zijpanelen, frontpanelen enz. Disfunctioneren of schade ontstaan bij montage, tijdens en na de garantieperiode t.g.v. een foutieve installatie en/of foutief gebruik en/of foutief onderhoud worden niet vergoed.

(2) De garantie van Stelrad-toebehoren vervalt volledig, wanneer het product wordt toegepast in combinatie met een niet Stelrad – product.

9.2. Onverminderd het voorafgaande, op voorwaarde dat bij de plaatsing en/of het gebruik volgende voorschriften stipt worden nageleefd:

(a) De installatiedruk max. 10 bar, temperatuur installatiewater max. 110°C;
(b) De radiator vakkundig geïnstalleerd wordt (NBN D 30-100, VDI 2035, BS 5449, DTU 65);
c) Het verwarmingssysteem (leidingen, radiatoren,…), vooraleer deze definitief in gebruik te nemen, te reinigen met een universele reiniger. Nadien het systeem vullen met vers water met toevoeging van een inhibitor, dit om adequaat het ontstaan van problemen zoals interne corrosie, ketelsteenslag, en dergelijke te voorkomen.
(d) Alle plastieken afdichtingstoppen in de aansluitpunten van de radiator verwijderd werden en vervangen werden door metalen (Stelrad)afdichtingstoppen.
(e) Tijdens en na het vullen van het verwarmingssysteem alle afdichtingen (ventiel, ontluchter, afdichtingstop, en dergelijke) van de radiatoren, alsook de aansluitingen tussen radiator en andere delen van het verwarmingssysteem gecontroleerd werden op functionaliteit en waterdichtheid.
(f) Alle meegeleverde ophangbeugels en toebehoren (pluggen, schroeven, saddle strips,…) gebruikt werden.
(g) De montagewand voldoende stabiel is.
(h) De installatie na vulling volledig ontlucht wordt door iedere radiator individueel te ontluchten. De installatie moet zuurstofvrij zijn en blijven. Er mag geen mogelijkheid zijn tot indringen van zuurstof/lucht.
(i) Radiator nooit met een product reinigen waarin solventen, zuren of andere bijtende stoffen zijn opgenomen.
(j) Geen ceramische luchtbevochtigers of andere natte of waterdoorlatende voorwerpen of elementen aangebracht werden die direct contact hebben met het lakoppervlak van de radiator.
(k) Beschadigde radiatoren bij levering, onmiddellijk (binnen 8 dagen) via de geëigende procedure gemeld werden aan de fabrikant (zie ook punt 7).
(l) De radiator enkel als stralings- en convectiewarmte-element gebruikt wordt.
(m) Het is verboden (uit veiligheidsoverwegingen) de (handdoek)radiatoren als klimrek of ladder te gebruiken.
(n) Het design van de radiator gewijzigd wordt zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.

9.3. In elk geval zal enkel de installateur instaan voor fouten en tekortkomingen bij het installeren.

9.4. Tevens geven we enkele installatie- en onderhoudstips die de levensduur van uw radiator zeker ten goede komen:

(a) Behandel/transporteer de radiator met extra voorzichtigheid. Sleep de radiator niet over de grond. Verplaats de radiatoren steeds rechtopstaand. Belast de hoeken van de radiator niet tijdens het transport. Beschadigingen o.a. van de lak kunnen op korte of lange termijn oorzaak zijn van roestvorming.
(b) Voer minimum één maal per jaar een grondig onderhoud uit op de installatie en controleer de functionaliteit van de installatie. Controleer of er geen elementen of verbindingen lekken.
(c) Na inwerkstelling van de radiatoren, deze steeds gevuld houden met water. Hiermee vermijdt men dat de binnenkant van de radiator in contact komt met lucht en interne corrosie kan ontstaan.
(d) Radiatoren mogen niet in openlucht (regen) of in vochtige ruimtes gestockeerd worden. Bij zichtbare ingedrongen vochtigheid dient de verpakking onmiddellijk geopend te worden, zodanig dat de radiatoren kunnen drogen.
(e) Radiatoren in winterperiode in werking houden, dit om vorstschade te vermijden.

9.5. In geen geval kan de garantie in overweging genomen worden indien de radiatoren zijn blootgesteld aan waterstralen, abnormaal hoge luchtvochtigheid of aan chemische of andere agressieve stoffen tenzij indien de radiatoren conform onze aanduidingen specifiek voldoen aan de vereisten gesteld door dergelijke omgeving.

9.6. Deze garantie dekt uitsluitend de herstelling hetzij de vervanging van de radiatoren of van de stukken die door ons als defectueus worden erkend, met uitsluiting van alle arbeids-, verplaatsings- en transportkosten, en met uitsluiting van iedere schadevergoeding. In geen geval heeft de koper recht op enige vergoeding voor gevolgschade.

Ingeval de vastgestelde gebreken te wijten zijn aan beschadiging of aan onvakkundig gebruik of gebrek aan onderhoud door de koper of door derden, en ingeval herstellingen, transformaties of wijzigingswerken aan de radiatoren werden uitgevoerd door de koper of door derden, zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming, houdt onderhavige garantie van rechtswege op te bestaan.

9.7. Bijkomende voorwaarden waaraan onderhavige garantie is onderworpen, kunnen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk garantiebewijs. Voor niet-paneelradiatoren gelden uitsluitend, en met uitsluiting van de voorgaande garantiebepalingen die de Stelrad-radiatoren betreffen, de garantiebepalingen die door de fabrikant van het desbetreffend product worden verstrekt, met dien verstande dat de afnemer zich uitsluitend rechtstreeks tot de fabrikant kan wenden.

10. Aansprakelijkheid betreffende productgegevens

Alle informatie en technische gegevens betreffende onze producten, die zijn opgenomen in catalogi, brochures of ander geschreven materiaal, zijn louter indicatief en niet bindend voor ons.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de productkeuze die de koper maakt, waar inbegrepen de compatibiliteit van het product, noch voor het gebruik en de gevolgen hiervan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de keuze van de koper voor bijkomend materiaal, bijkomende diensten of een installatie die samen met de producten wordt gebruikt, noch voor het gebruik en de gevolgen hiervan.

Dit artikel zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan de “garantie radiatoren” zoals gestipuleerd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

11. Aansprakelijkheid voor defecten

Afhankelijk van een stipte betaling en een punctuele indiening van de klacht, zullen wij defecten herstellen die, onmiddellijk bij ontdekking ervan en zonder verder verwijl, schriftelijk aan ons kenbaar worden gemaakt bij aangetekend schrijven en per telefax, en mits de goederen ter beschikking blijven voor eventuele vaststellingen door ons of onze vertegenwoordiger.

Deze aansprakelijkheid zal in geen geval defecten betreffen die het gevolg zijn van oorzaken die zich voordoen nadat het risico op de koper is overgegaan, met uitzondering van de defecten die onder de “garantie radiatoren”, zoals gestipuleerd in artikel 9 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, vallen.

In geval deze klacht gegrond wordt bevonden door ons, dan heeft de koper enkel recht op vervanging van de goederen hetzij een prijsvermindering, naar onze keuze.

Indien de goederen veranderingen ondergingen of onderhouden/geïnstalleerd/hersteld werden door anderen dan ons of een hersteller door ons aangeduid, of indien de goederen beschadigd werden of aangewend werden voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze bedoeld zijn, of in geval van het niet nakomen van onze installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies, hebben wij het recht om te weigeren tot herstelling van het defect over te gaan en zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor defecten.

Onze verplichtingen/aansprakelijkheid met betrekking tot defecten zal beperkt zijn tot hetgeen hierboven beschreven werd. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor directe of indirecte verliezen, waar inbegrepen gevolgschade, derving van inkomsten, of anderszins, kosten of schade.

12. Aansprakelijkheid voor schade

Wij zijn enkel aansprakelijk voor lichamelijk letsel, indien bewezen is dat het letsel werd veroorzaakt door onze tekortkoming of nalatigheid of indien deze tekortkoming of nalatigheid werd begaan door anderen waarvoor wij aansprakelijk zijn en op voorwaarde dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het letsel/de schade en het defect.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendom of roerende goederen veroorzaakt door de goederen nadat de levering plaats heeft gevonden en terwijl zij in het bezit zijn van de koper, daarin begrepen, doch niet beperkt tot, schade aan producten geproduceerd door de koper, of aan producten waarvan de producten van de koper een onderdeel vormen. Naast voormelde situaties, zullen wij aansprakelijk zijn voor schade aan eigendom en aan roerende goederen op dezelfde wijze als wij aansprakelijk zijn voor lichamelijk letsel.

In elk geval zullen wij niet aansprakelijk zijn indien de goederen veranderingen ondergaan hebben of werden onderhouden/geïnstalleerd/hersteld door anderen dan ons of een hersteller door ons aangeduid, of indien de goederen beschadigd werden of aangewend werden voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze bedoeld zijn, of in geval van het niet nakomen van onze installatie-, montage- ,bedienings- en onderhoudsinstructies en -handleidingen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan activiteit, verlies aan inkomsten, of andere financiële, bedrijfs-, of indirecte schade.

In zoverre wij aansprakelijkheid oplopen ten aanzien van een derde, zal de koper ons een vergoeding verschuldigd zijn, die dezelfde omvang heeft als onze hierboven besproken aansprakelijkheid, en de koper zal ons vrijwaren tegen alle vorderingen van zulk een derde.

Dit artikel zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan de “garantie radiatoren” zoals gestipuleerd in artikel 9 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

13. De informatieverplichting van de koper

De koper-groothandelaar is verplicht om alle technische documenten, die hij tezamen met het product van ons ontving (zoals onder andere montagehandleiding, technische documentatie) aan zijn eigen cliënteel over te maken (consumenten, installateurs, en andere).

14. Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.

Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.

De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

Het eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de overdracht van de risico’s aan de koper zoals bepaald in artikel 6. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud staat de koper in voor de bewaring van de geleverde goederen in goede staat, en is elk verlies en elke beschadiging voor zijn risico. De koper verbindt zich ertoe de goederen op zijn kosten te verzekeren tegen alle risico’s, en de goederen derwijze te bewaren dat zij niet kunnen verward worden met andere goederen en steeds kunnen herkend worden als ons eigendom. Iedere betaling door de koper wordt eerst in mindering gebracht op de facturen met betrekking tot door de koper gebruikte, verwerkte of verderverkochte goederen.

15. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Bij niet-uitvoering door of door toedoen van de koper, van een afgesloten overeenkomst of van één of meerdere verbintenissen van een overeenkomst, alsmede in geval van faillissement van de koper, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden zijn lastens de koper hetgeen door ons nog kan bevestigd worden door toezending van een aangetekend schrijven waarin de ontbinding wordt vastgesteld. In dat geval is de koper gehouden om, op zijn kosten en risico, alle reeds geleverde goederen onmiddellijk aan ons terug te zenden en om ons volledig te vergoeden voor alle geleden schade en gemaakte kosten met inbegrip van door ons geleden gevolgschade en winstderving.

16. Overmacht in hoofde van Stelrad

Ingeval wij ingevolge overmacht en omstandigheden buiten onze wil verhinderd worden om de overeenkomst, geheel of ten dele, uit te voeren zijn wij gerechtigd om, naar onze keuze, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of als ontbonden te aanzien, hetzij de uitvoering ervan op te schorten totdat de toestand van overmacht zal hebben opgehouden te bestaan, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de koper.

Zal als overmacht worden aanzien, elke omstandigheid die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet te wijten is aan onze wil of onze schuld, onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is: oorlog, burgeroorlog, oproer, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, arbeidsconflicten, werkstakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, moeilijkheden in de grondstoffenaanvoer, beperkingen of moeilijkheden in de energievoorziening, bedrijfsstoringen en machinebreuk, invoer- of uitvoermaatregelen en beperkingen vanwege de overheid, ernstige wijziging in de valutaverhoudingen, onwerkbaar weer, brand, overstromingen of andere natuurrampen, en dit zelfs indien deze omstandigheden zich zouden voordoen bij onze toeleveranciers of onderaannemers.

17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Alle transacties en overeenkomsten met de koper, in welk land deze laatste ook gevestigd is, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgisch recht, doch met uitdrukkelijke uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gedaan te Wenen op 11 april 1980 en goedgekeurd bij de Belgische Wet van 4 september 1996.

Alle geschillen die zouden ontstaan tussen koper en verkoper naar aanleiding van het afsluiten, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van gelijk welke overeenkomst of transactie, zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank in het arrondissement Turnhout (België) tenzij wij, optredend als eiser, verkiezen het geding bij een andere rechtbank aanhangig te maken. Geen enkele omstandigheid zoals franco-verzending, het trekken van wisselbrieven of de aanvaarding van betalingen, zal een afwijking van deze bevoegdheidsclausule met zich brengen.